Mesafeli Satış Sözleşmesi

A.-TARAFLAR :

Bir tarafta SEL PERDE VE TEKSTİL AKSESUAR SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.  ( SATICI )  ile diğer tarafta  …………… ( ALICI ) olarak sözleşmede anılacaktır.

B.-İLETİŞİM BİLGİLERİ :

2.1-ALICI İçin :
Adres :
Telefon :
Faks :
Mail :

2.2-SATICI İçin :

Adres             : Rıza Paşa Yokuşu Plastik Han No: 6 34116 Sultanhamam / İSTANBUL – TÜRKİYE
Telefon          : 0555 018 18 28
Faks                : 0212 512 39 50
Mail                 : [email protected]

Sözleşme adresleri yasal tebligat adresleridir. Taraflar adreslerinin değişmesi halinde birbirlerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edecektir. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

C.-SÖZLEŞMENİN KONUSU :

ALICI ……………,   SEL PERDE VE TEKSTİL AKSESUAR SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.' e ait sitelerden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm alınmasını içerir.

D.-ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI:

D.1-Ürünlerin türü, adet ve fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir. Satıcı teslim süresi dolmadan sipariş edilen ürün ile aynı nitelik ve fiyatta farklı bir ürün verebilir.
Ürün İsmi  :
Nitelik – Marka :
Adet – Sayı :
Fiyatı  :
Bedel :    
Toplam :
Kargo  :
Ödenecek Tutar   :
D.2-Teslim edilecek adresi   :
D.3-Teslim Edilecek Kişi ( Gerçek veya Tüzel ) :
D.4-Fatura Adresi  :
D.5-Sipariş Tutarı ( Toplam bedel )  :
D.6-Ödeme Şekli  :

E.-DİĞER HÜKÜMLER :

E.1- Alıcı, Satıcı’ nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.
E.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler Alıcı’ nın Yasada belirtilen ’’Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin’’ hakkı saklı kaydı, Alıcı tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruluşa, her bir ürün için Alıcı’ nın teslimat adresinin Satıcı’ ya olan uzaklığına bağlı olarak İnternet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresinde teslim edilir.
E.3- Sözleşme konusu ürün/ürünler,  Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça her ne sebeple olursa olsun teslim alınmamasından/ teslim kabul edilmemesinden Satıcı, sorumlu tutulamaz.
 E.4- Satıcı, Sözleşme konusu ürününü sözleşmede belirtilen nitelikte uygun olarak, ayıpsız, eksiksiz, teslim edilmesinden Alıcı’ ya karşı sorumludur.
 E.5- Elektronik ortamda yapılan sözleşme konusu ürün/ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi  veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde Satıcı’ nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.
 E.6- Alıcı’ ya ait kredi kartının Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ ya  ödenmemesi halinde, ürünün  Alıcı’ ya teslim edilmiş kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli Alıcı’ ya ait olmak üzere Satıcı’ ya gönderilmesi zorunludur.
 E.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ ya gönderilebilir, bu takdirde Kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.
 E.8-İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmesi ardından geçerlilik kazanır.
 E.9- Satıcı ve Alıcı iş bu sözleşmeden kaynaklanan hak veya borçlarını diğer tarafın rızası olmadan devir temlik edemez.
 E.10- Satıcı ile Alıcı arasında akdin kurulmasından sonra, süresinde alıcının ürün bedelini ödememesi hali alıcının temerrüde düşmesi sonucunu doğurur. Bunun için ayrı bir ihtara gerek yoktur.
 
F. -CAYMA – VAZGEÇME HAKKI 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içersinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiç gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının alıcı tarafından kullanılması için öngörülen süre içinde satıcıya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli Alıcı’ ya iade edilir.
Ancak, Alıcı tarafından fatura aslının Satıcı’ ya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler Alıcı’ ya iade edilmez. Oluşan kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.
Yurtdışından gelen siparişlerde müşterilerimiz KDV ödemediği için gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Müşterilerimiz gümrükten aldığı ürünlerle ilgili cayma hakkına sahip değildir.

G.- CAYMA HAKKINI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

Yasal olarak düzenlendiği şekli ile, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, niteliği itibarıyla iade edilmeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 H. -MÜCBİR  HALLER ( ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLAR ) :

Tabi afet, Savaş, Terör, Ayaklanma, Mevzuat hükümleri, El koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşım kesilmesi, doğal afetler v.b. olağanüstü ve sözleşmenin imzaladığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini ifa edemeyen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, alıcı siparişi iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde Alıcının ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defeden ödenir.  

 I. -YETKİLİ MAHKEME

İşbu  sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’ nın veya Satıcı’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlememiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Satıcı               : SEL PERDE VE TEKSTİL AKSESUAR SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.           
İmza                                                                                 
Tarih                                                                                
 
Alıcı
 İmza
Tarih
 
 
 
 
 


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.